CAESAR Diaspora Startup

August 2017

Fundația C.A.E.S.A.R. în calitate de partener, va implementa proiecte în cadrul programului “Diaspora Start-up”, pentru tine. În continuare îți transmitem informațiile esențiale despre această oportunitate unică prin care și tu vei putea contribui la dezvoltarea României prin antreprenoriat și vei putea beneficia de finanțare nerambursabilă de până la 40.000 euro, cu co-finanțare zero.

Pentru a primi informații suplimentare și actualizate despre proiectele CAESAR DIASPORA STARTUP, vă rugăm să ne lăsați datele de contact accesând formularul următor: https://www.surveymonkey.com/r/DiasporaStartUpCAESAR

Acest formular are drept scop înregistrarea preliminară a cetățenilor români din Diaspora care sunt interesați să acceseze finanțarea de maxim 40.000 Euro pentru a iniția o afacere în mediul urban. Mai multe detalii vor fi promovate de către Fundația CAESAR începând cu luna septembrie 2017.

1. DESPRE PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităților de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.

2. DESPRE DIASPORA STARTUP

Diaspora Start-up face parte din Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8.iii – Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7. – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Apelul programului a cuprins două etape:

 • Prima etapă a fost adresată administratorilor de schemă de antreprenoriat, care prin propunerile de proiecte în valoare totală de maximum 5.000.000 euro se angajează să pregătească viitorii antreprenori și să le acorde acestora subvenții pentru lansarea afacerilor în țară.
 • Etapa a doua se adresează cetățenilor români (cu vârsta minimă de 18 ani) care fac dovada rezidenței sau a domiciliului în străinătate pe durata a cel puțin 1 an în ultimii 3 ani și doresc să deschidă o companie în România, prin accesarea ajutorului de minimis. Aceștia trebuie să facă dovada unei experiențe antreprenoriale în străinătate sau a specializării, prin cursuri sau experiență profesională, în domeniul vizat. Cetățenii români din diaspora pot primi prin intermediul administratorilor de schemă un grant de maxim 40.000 de euro (fonduri nerambursabile), în două tranșe, plus 10.000 de euro primă de relocare în țară.

Prima etapa s-a încheiat prin selectarea entităților care intră în parteneriat pentru crearea administratorilor de schemă de antreprenoriat, urmând să fie anunțată demararea celei de a doua.

În acord cu prevederile POCU 2014-2020, sunt considerate eligibile activitățile care urmăresc încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană. Apelul este dedicat tuturor regiunilor de dezvoltare din România, cu excepția regiunii București – Ilfov.

Persoanele selectate în vederea finanțării planului de afacere vor primi într-o primă fază o subvenție în valoare de maxim 10.000 de euro, ca primă de relocare. La momentul semnării contractului de ajutor de minimis cu administratorul schemei de antreprenoriat, viitorul antreprenor primește 75% din ajutorul aprobat, reprezentând prima tranșă de finanțare. A doua tranșă de finanțare va fi acordată dacă antreprenorul realizează venituri brute echivalente cu 30% din valoarea primei tranșe.

OBIECTIV GENERAL

 • Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

OBIECTIV SPECIFIC

 • Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Activitățile specifice sprijinite în cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme de antreprenoriat care presupune parcurgerea a 3 etape cadru de implementare.

Schema de antreprenoriat – etape cadru de implementare:

 • Etapa IFormare antreprenorială
 • Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE
 • Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate 

Etapa I – Formare antreprenorială

În această etapă, beneficiarul contractului de finanțare desfășoară acțiuni care au ca rezultat final îmbunătățirea competențelor antreprenoriale ale persoanelor fizice (de ex., șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) ce intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană.

În cadrul acestei etape, următoarele activități sunt incluse:

I.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului 

Administratorul schemei de antreprenoriat, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare, va prezenta publicului elementele specifice ale proiectului, cu accent pe oportunitățile oferite și principalele condiții pentru a beneficia de acestea. Administratorul schemei de antreprenoriat va descrie mijloacele de informare pe care le va folosi în realizarea acestei activități. 

I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială

Beneficiarul contractului de finanțare va selecta cel puțin 300 de persoane aparținând uneia sau mai multor categorii de grup țintă definite în cadrul acestui ghid, în vederea participării la cursurile de formare antreprenorială.

Metodologia de selecție a grupului țintă este descrisă succint în cererea de finanțare, cu prezentarea criteriilor și a modalității de selecție. Procesul de selecție este pregătit și desfășurat astfel încât să asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă.

I.3. Derularea programului de formare antreprenorială

Acesta va avea alocate cel puțin 40 de ore/ cursant și va fi autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC). Programul de formare antreprenorială va avea atât o componentă teoretică, cât și o componentă practică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  În cadrul proiectelor derulate de Fundația CAESAR programele de formare antreprenorială se vor desfășura exclusiv pe platforme online. Mai multe detalii vor fi disponibile ulterior demarării programului.

I.4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

Procesul de selecție este pregătit și desfășurat astfel încât să asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă, care să respecte prevederile schemei de minimis, ale ghidului procedural și ale legislației aplicabile.

Planurile de afaceri supuse procesului de selecție vor include minimum următoarele elemente:

 • a)      descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori);
 • b)      analiza SWOT a afacerii;
 • c)      schema organizatorică și politica de resurse umane;
 • d)      descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;
 • e)      analiza pieței de desfacere și a concurenței;
 • f)       strategia de marketing;
 • g)      proiecții financiare privind afacerea. 

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu în care vor fi implicați cel puțin un reprezentant al mediului de afaceri (antreprenori, organizații patronale etc.) din regiunea de implementare a proiectului și un reprezentant al instituțiilor financiare bancare sau nonbancare.

Juriul va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii:

 • Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat.
 • Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului.

Juriul va evalua și selecta planurile de afaceri pe baza unei metodologii aprobate de MFE în cadrul cererii de finanțare înaintate de administratorul schemei de antreprenoriat, care va asigura principii și criterii transparente şi nediscriminatorii, în cadrul unui proces care va viza minimum elementele menționate mai sus ca parte a planurilor de afaceri.

Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis vor primi o subvenție de cel mult 10.000 de euro în vederea acoperirii cheltuielilor aferente mutării activității profesionale în România.

I.5. Efectuarea orelor cu aplicații practice în cadrului programului

Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis vor efectua un număr de ore de aplicații practice, stabilit conform cerințelor procedurale de fiecare administrator de schemă de antreprenoriat.

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE

Aceasta este etapa în cadrul căreia administratorul schemei de antreprenoriat derulează activități ce au ca scop final susținerea grupului țintă în implementarea planului de afaceri selectat în etapa I în vederea finanțării.

În cadrul acestei etape, următoarele activități sunt incluse:

II.1. Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri

Aceste servicii vor fi oferite doar persoanelor selectate în vederea implementării planurilor de afaceri, completând cunoștințele și aptitudinile dobândite de aceștia în cadrul formării.

II.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

Afacerile care fac obiectul planurilor selectate se vor derula în cadrul unor  întreprinderi, așa cum sunt acestea definite în art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul. Beneficiarul finanțării trebuie să aibă reședința sau domiciliul în aceeași regiune de dezvoltare.

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural.              

II.3. Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

Sprijinul pentru exploatarea ideii de afacere se va acorda din momentul obținerii tuturor documentelor care atestă înființarea și începerea funcționării întreprinderilor, în condițiile legislației aplicabile domeniului de dezvoltare vizat de planul de afaceri în cauză.

II.4. Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

Cheltuielile aferente înființării și funcționării afacerilor înființate intră sub incidența ajutorului de minimis.

Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 40.000 euro/ plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt aprobate.

Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție, conform schemei de minimis. Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:

 • tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
 • tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.

Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate 

În această etapă, administratorul schemei de antreprenoriat desfășoară acțiuni care au ca scop final monitorizarea activității întreprinderilor înființate, inclusiv exploatarea și sustenabilitatea ideii de afacere asumate în sensul dezvoltării, și nu doar al supraviețuirii în piață, precum și a atingerii tuturor rezultatelor asumate prin proiect, cu acordarea unei atenții deosebite menținerii locurilor de muncă create în etapa a II-a, precum și funcționalității întreprinderilor create. Metodologia de realizare a monitorizării este cea prezentată în cadrul cererii de finanțare.

DURATA PROIECTULUI

Durata maximă a fiecărui proiect este de 36 de luni. 

GRUP ȚINTĂ

Grupul țintă este format din persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
 2. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, într-una dintre cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;
 3. își au reședința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul
 4. au vârsta minimă 18 ani
 5. au cetațenie română
 6. fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate pentru cel puțin 12 luni până la momentul înscrierii în program
 7. demonstrează experiență antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului sau
 8. demonstrează capacitatea tehnică și profesională prin: contract de muncă, contract de colaborare, etc în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului sau
 9. demonstrează expertiza prin documente, recunoscute de Statul Roman, care să ateste finalizarea studiilor de specializare în cadrul unor instituții de învățământ superior din străinătate, precum și alte documente ce atestă certificări/formări ca urmare a unor cursuri de scurtă durată in domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului.

Pentru mai multe informații, accesați ghidul Diaspora Start-Up http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2016/12.10/DIASPORA_STARTUP.zip

3. DESPRE ACTIVITATEA CAESAR

In noiembrie 2016, Fundatia CAESAR a publicat un studiu prospectiv privind intențiile antreprenoriale din diasporă, ce poate fi accesat aici.

Pentru a primi informații suplimentare și actualizate despre proiectele CAESAR DIASPORA STARTUP, vă rugăm să ne lăsați datele de contact accesând formularul de mai jos: 

https://www.surveymonkey.com/r/DiasporaStartUpCAESAR